روشهايی برای سامان دهی فردی از نظر برايان تريسی

روشهای كارا برای سامان دهی فردی از نظر برايان تريسی متن زیر اطلاعاتی را در مورد سامان دهي ارائه می نماید: روش های زیر نظری از جانب برایان تریسی در مورد سازمان دهی سازمان می باشد: -از شب قبل كارتان را آماده كنيدقبل از آمدن به خانه و به عنوان …