چهار دنیای کاری در سال ۲۰۳۰

چهار دنیای کاری در سال ۲۰۳۰     محو کارکردهای منابع انسانی دنیایی را تصور کنید که در آن کارکردهای منابع انسانی به شکلی که ما می‌شناسیم محو شود و اتوماسیون، برون‌سپاری و تیمهای خودسازماندهی‌کننده جایگزین آن شود؛ یا دنیایی که در آن جنگ بر سر جذب استعدادهای برتر آنقدر شدید …