استراتژی تبلیغاتی رولکس

استراتژی تبلیغاتی رولکس:       1- تبلیغ در مجلات: رولکس آگهی هایی بر روی مجلات مردانه ای چون maximوGQقرار میدهد. تا به این شکل مشتریان هدف خود را از ارزش های که ساعت رولکس به آنها اضافه می کند بهتر شکل هدفمند آگاه کند. 2- بیلبورد: رولکس آگاهی هایی …