ساعت کاری مناسب

ساعت کاری مناسب پیشنهاد دو کارشناس در اجلاس داووس ٢٠١٩ در رابطه با ساعات کاری -ساعات کاری کمتر منافع زیادی را هم برای کارکنان و هم کارفرمایان در بر دارد و بهتر است چهار روز کار در هفته، معمول شود. -آدام گرانت، روانشناس مدرسه وارتن در پنسیلوانیا، عنوان کرد که …