نحوه گذراندن ساعات استراحت, شاخص پیشرفت شخصی شماست

نحوه گذراندن ساعات استراحت, شاخص پیشرفت شخصی شماست نحوه گذراندن ساعات استراحت, شاخص پیشرفت شخصی شماست: پیشنهاد های تایم های استراحت(برتی چارلز فوربس) اگر میخواهی به تو بگویم که یک جوان در زندگی چقدر پیشرفت خواهد کرد به من بگو عصر و غروبش را به چه می گذراند؟ اکثر مردم …