به دیگران انگیزه بدهید تا از تغییر استقبال کنند

به دیگران انگیزه بدهید تا از تغییر استقبال کنند     سریع عمل کردن هر روز میزان تغییر بیشتر شده و رخ دادن آن امری عادی است، سازمان ها باید برای استفاده از فرصت هایی که تغییر در اختیار آنها قرار میدهد و یا آنها را تهدید میکند، سریع عمل …