سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده ♦امروزه عصر سازمان یادگیرنده است این سازمانی است با ارزش ها و سیستم هایی که در تحول مداوم و بهبود، بر مبنای درس هایی از تجربه عمل می کند،سازمانهای یادگیرنده برای موفقیتشان به ارزشهای مبتنی بر فرهنگ سازمانی که براطلاعات کار تیمی،تواناسازی،مشارکت و رهبری تاکید می کند،نیاز دارد. …