کوچینگ سازمانی

کوچینگ سازمانی و مزایا آن کوچینگ سازمانی (Organizational Coaching) یک فرآیند همکاری است که در آن، یک کوچ (Coach) با یک سازمان همکاری می کند. تا به بهبود عملکرد و بهبود کارایی سازمان کمک کند. کوچینگ سازمانی شامل مشاوره هایی از جمله مشاوره درباره رهبری، توسعه فردی و سازمانی، بهینه …