پرواز شاهین

پرواز شاهین پادشاهی دو شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد،آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار تربیت کند،یک ماه بعد،مربی نزد پادشاه آمد و گفت که یکی از شاهین‌ها تربیت شده و آماده شکار است اما نمی‌داند چه اتفاقی برای آن یکی افتاده …