عواملی که مدير موفق را ازدیگر مديران تمیز می دهد

عواملی که مدير موفق را ازدیگر مديران تمیز می دهد: عوامل تمیز کننده مدیران موفق از دیگر مدیر ها ١- پیگیری و سرسختی و استقامت ٢- جدی بودن در هدف ٣- علاقمند بودن به پیشرفت دركار خود ٤- پرسش از همكاران درخصوص کیفیت کارها ٥- گوش فرادادن به پيشنهادها ونظرات …