استخدام بدون تاثیرگرفتن از اولین برخورد

استخدام بدون تاثیرگرفتن از اولین برخورد   افراد به طور ناخودآگاه جذب مصاحبه‌شوندگانی می‌شوند که ظاهر خوبی دارند. بنابراین، برای یافتن بهترین کاندیداها، باید نشانه‌های کاذبی را که توجه شما را جلب می‌کنند نادیده بگیرید؛ نشانه‌هایی که به شغل موردنظر مربوط نیستند. به جای «تکیه بر احساسات درونی و حس …