مطالب مهمی برای سازمانهای موفق

مطالب مهمی برای سازمانهای موفق مطالب مهمی برای سازمانهای موفق را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: √ ساختن برای ماندن = عادت موفقیت آمیز سازمان های آرمان گرا است، رهبری اثر بخش ، به معنای این است که جنبه ای از سازمان را که متمایز است شناخته ، …