مدیریت با قدم زدن در صحنه عملیات

مدیریت با قدم زدن در صحنه عملیات  مدیریت با قدم زدن در صحنه عملیات را در متن زیر مطالعه بفرمایید: روشها یا فنون مدیریت جهانشمول نیستند به این معنا که ممکن است اجرای آنها در همه زمانها و مکانها موفقیت آمیز نباشد. اما دست کم در مورد بسیاری از فنون …