استاندارد سیستم مدیریت سازمانهای آموزشی

سیستم مدیریت سازمانهای آموزشی سیستم مدیریت سازمانهای آموزشی را در متن ذیل مطالعه کنید:   ISO 21001 ایزو 21001، یک ابزار مدیریتی مشترک برای سازمان های آموزش محوری است که محصولات و خدمات آموزشی برای رفع نیازمندی های یادگیرندگان را ارائه می دهند،این استاندارد، استانداردی مستقل بر مبنای ایزو 9001 …