سازمان های شبدری

سازمان های شبدری(shamrock organizations) مقدمه چارلز هندى پيش بينى مى كند كه سازمانهاى آينده سازمانهاى شبدرى Shamrock Organizations خواهند بود. اين سازمانها پيش از آنكه واجد جنبه هاى فيزيكى باشند بيشتر سازمانى مجازى Virtual Organization خواهند بود. ساختار سازمان هاى شبدرى ساختار سازمانهاى شبدرى كاملا متفاوت از سازمانهاى سنتى مى باشد، تعداد لايه …