وقت ندارید یا برنامه ریزی؟

وقت ندارید یا برنامه ریزی؟     کارمندان و همکارانم من از کارمندان و همکارانم، هنگامی که کاری را انجام نداده اند، بسیار میشنوم که ” وقت نداریم، فرصت نشد و سرمان شلوغ است و…”وقتی برنامه کاری روز آنها را میخواهم میبینم خبری از برنامه نیست و اغلب نمی دانند …