انواع سبك زندگي

انواع سبک زندگی ها       سبك زندگي به دو قسم تقسيم مي‌شود: سبك‌هايزندگي انديشيده‌ و يا سبك‌هاي زندگي ناانديشيده،خيلي از ما، سبك زندگي، ناانديشيده داريم، به صورت آگاهانه و خودخواسته نشسته‌ايم براي زندگي خود سبك خاصي را برنامه‌ريزي كنيم و براساس آن زندگي خود را پيش ببريم، يعني …