معیارهای کم و ساده داشته باشید

معیارهای کم و ساده داشته باشید     معیارهای واضح و عملی رعایت سادگی در معیارها مستلزم استفاده از معیارهای واضح و عملی و تا حد ممکن کم است،برخی مدیران معیارها و هدف های متعدد و بیشماری تعیین می کنند که کارکنان هم نمی‌توانند به یکباره همه آنها را برآورده …

معیارهای کم و ساده داشته باشید

معیارهای کم و ساده داشته باشید   سادگی در معیارها رعایت سادگی در معیارها مستلزم استفاده از معیارهای واضح و عملی و تا حد ممکن کم است،برخی مدیران معیارها و هدف های متعدد و بیشماری تعیین می کنند که کارکنان هم نمی‌توانند به یکباره همه آنها را برآورده سازند، بنابراین …