اصول تفكر ناب

اصول تفكر ناب متن زیر اطلاعاتی را در مورد اصول تفكر ناب ارائه مینماید با ما  همراه شوید. 1 – تعیین ارزش محصول ازدیدگاه مشتري 2 – شناسایی جریان ارزش محصول همه فعالیت ها , اعم از ارزش آفرین و بدون ارزش آفرینی که لازم هستند تا یك محصول از …