انواع ساختار سازمانی رسمی

انواع ساختار سازمانی رسمی : در این متن توجه شما را به اطلاعاتی در رابطه با انواع ساختار سازمانی رسمی جلب مینماییم: الف)ساختار وظیفه اي : دراین نوع ساختار که ممکن است برحسب نوع تولید ومنطقه جغرافیایی نیز سازمانی شود، مدیریت منابع انسانی درمقام یک وظیفه ستادي،درحوزه پشتیانی اداري قرار میگیرد …