آزادی عمل

به تیم‌تان آزادی عمل بدهید! به تیم‌تان آزادی عمل بدهید!متن زیر را دنبال بفرمایید:     حداقل از زمان فردریک تیلور، پدر مدیریت علمی، «کنترل» محور اصلی سازمان‌ها بوده است: کنترل هزینه‌ها، قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری و مخصوصا افراد،به نظر می‌رسد که کنترل آن چیزی است که یک مدیر باید انجام دهد: …