ساختار ماتریسی یا خزانه ای چیست؟

ساختار ماتریسی یا خزانه ای چیست؟       یک یا چندگروه نوعی طرح ساختاری است که براساس آن متخصصان از دوائر وظیفه ای مختلف دعوت می شوند تا در یک یا چندگروه، تحت رهبری مدیران پروژه،فعالیت مشخصی را انجام می دهند.ساختار ماتریسی، بعد انعطاف پذیری را به صرفه جویی …