ایزو 9001:2015

بندهای ایزو 9001:2015 بندهای ایزو 9001:2015 را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: 7_پشتیبانی: 7_1) منابع: 7_1_1) کلیات 7_1_2) کارکنان 7_1_3) زیر ساخت 7_1_4) محیط عملیات فرآیند ها 7_1_5) منابع پایش و اندازه گیری: 7_1_5_1) کلیات 7_1_5_2) قابلیت ردیابی اندازه گیری 7_1_6) دانش سازمانی قسمت پنجم 7_ پشتیبانی: 7_2)شایستگی …