به زیردستان خود احترام بگذارید

به زیردستان خود احترام بگذارید     حالتی تدافعی به طرز فکر خود توجه داشته باشید ممکن است با حالتی تدافعی برای ایفای نقش مدیریت به شرکت آمده و گمان کنید که به‌خاطر منصبتان باید بر کارمندان چیره شوید. شاید فکر کنید که آن‌ها حسود، بی‌ادب و از شما عصبانی …