عیب صفر Zero Defect

عیب صفر آیا میدانید که عیب صفر Zero Defect چیست؟؟؟؟؟ با ما همراه شوید: در گذشته پذیرفته بودند که همیشه مقدار معینی از عیوب وجود دارد. سازندگان سنتی میزان عیوب را اندازه گیري می کردند و آن را با سطح (AQL) . کیفیت قابل پذیرش مقایسه می کردند. نمونه گیري …