روشهاي بهبود مداوم

روشهاي بهبود مداوم روشهاي بهبود مداوم در سه نوع متفاوت موجود هستند : روشهاي بهبود مداوم واكنشي  : در روشهاي بهبود مداوم واكنشي مشخصه يا پارامتر مورد نظر آنقدر تحت نظر قرار مي گيرد تا اطلاعات مفيدي كه حاكي از ايجاد تغيير در مورد آن باشد، بدست آيد . روشهاي …