عادت های شکست آور

عادت های شکست آور عادت های شکست آور را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: 1) عدم برنامه ریزی: در دنیای واقعی بجای کمال گراها، کسانی موفق می شوند که کاری با برنامه انجام می دهند. 2) ترس از امتحان کردن: شما صد درصدِ فرصت هایی که با بی …