فرهنگ سازترین ابزار مدیران

فرهنگ سازترین ابزار مدیران     در بین نظام ها و سیستم های مدیریت منابع انسانی، هیچکدام، قدرت و نفوذ و اثرگذاری نظام ارزیابی عملکرد یا به تعبیر امروزی آن ” مدیریت عملکرد کارکنان ” را ندارد معیارهائی که برای ارزیابی عملکرد کارکنان انتخاب و اعلام می کنیم بسیار تعیین …