زنجیره نامه ها ، گزارشات و ایمیل ها را بررسی کنید

زنجیره نامه ها ، گزارشات و ایمیل ها را بررسی کنید   زنجیره های طولانی نامه ها ، گزارشات و ایمیل ها حاکی از آن است که یا مسائل به درستی حل و فصل نشده اند و یا موضوعات رو به وخامت می رود. در این زنجیره های طولانی ، …