مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین:    (Supply Chain Management) عبارتست از فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تأمین در بهینه ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تأمین دربرگیرنده تمامی جابجایی ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمامم شده از نقطه شروع اولیه تا پایان …