نیازهای ژنتیکی

نیازهای ژنتیکی متن زیر در مورد نیازهای ژنتیکی مطالبی را ارائه می نماید:   آدم ها تحت تاثیر پنج نیاز اساسی هستند که به صورت ژنتیکی مرزبندی می شوند. 1- نیازهای بقایی: نيازهاي جسماني ضروري آدم مانند نياز به غذا، آب، هوا و سرپناه و پوشاک را شامل مي‌شود. 2 …