دوره زمانی کالیبراسیون

 دوره زمانی کالیبراسیون وسيله اندازه‎گيري بايد در فواصل مقتضي و مناسب بر اساس پايداري هدف و كاربرد آن مورد تائيد قرار بگيرد. فواصل بايد بنحوي باشد كه قبل از هر گونه احتمال تغيير در دقت اندازه‎گيريها، عمل تائيد انجام بگيرد. براي اطمينان از تداوم دقتها، فواصل تائيد بايد كوتاه باشند. …