ذخیره احتیاطی ریسک

ذخیره احتیاطی ریسک (Risk Contingency Reserve) :       مسافرت چند روزه فرض کنید قصد دارید به یک مسافرت چند روزه بروید که برای آن دو میلیون تومان بودجه ریزی نموده اید می دانید که ممکن است در طول سفر با افزایش قیمت هتل روبرو شوید یک راه حل …