مدیریت انجام کارها

مدیریت انجام کارها چرا کارها را بیش از موعد طول می دهیم؟مدیریت انجام کارها چگونه است؟ مدیریت انجام کارها : گلدرات (Eliyahu M. Goldratt) در تئوری محدودیت ها، علل زیر را جهت طولانی شدن زمان انجام کارها نسبت به برآورد اولیه ذکر می کند: 1- قانون مورفی: اگر اتفاق بدی …