مدیریت فروش

اصول مهم و اساسی در مدیریت فروش اصول مهم و اساسی در مدیریت فروش را در متن زیر مطالعه بفرمایید: قسمت بعد هدف های کیفی فروش شامل: الف: جلب رضایت مشتری ب: افزایش وفاداری و ماندگاری مشتری ج: تامین منافع مشتری د: افزایش شهرت، محبوبیت یا اعتبار سازمان ویژگی هدف …