مدیریت زمانبندی پروژه (Project Schedule Management)

مدیریت زمانبندی پروژه   مدیریت زمانبندی پروژه شامل فرآیندهایی است که برای مدیریت اتمام پروژه از نظر زمانی مورد نیاز هستند. فرایندهای مدیریت زمانبندی پروژه به شرح ذیل است. برنامه ریزی مدیریت زمانبندی (Plan Schedule Management) تعریف فعالیتها (Define Activities) تعیین توالی فعالیتها (Sequence Activities) تخمین مدت زمان فعالیتها (Estimate …