چگونه می‌توان دانست زمان اخراج فرد فرارسیده است؟

چگونه می‌توان دانست زمان اخراج فرد فرارسیده است؟       آیا زمان اخراج او فرا رسیده است؟ فرض کنید یکی از اعضای تیم نه تنها در کارش بهتر نمی‌شود، بلکه به‌طور مداوم بدتر شده است، حال سوال اینجاست که آیا زمان اخراج او فرا رسیده است؟ در واقع نمی‌توان …