اقتصاد رفتاری درباره انتخاب و تصمیم گیری

۹ درس از اقتصاد رفتاری درباره انتخاب و تصمیم گیری ۹ درس از اقتصاد رفتاری درباره انتخاب و تصمیم گیری را در متن زیر دنبال بفرمایید: 1) انگیزه مهم است. ◊شاید بتوان گفت که مهم‌ترین انگیزه هر فردی برای انجام کاری، پیگیری نفع شخصی باشد،در نتیجه، دوری از درد و …