زبان بدن در مذاکره

زبان بدن در مذاکره: متن زیر اطلاعاتی را در مورد زبان بدن در مذاکره ارائه میدهد: از آنجایی که ارتباط چشمی از مهمترین ارکان ارتباط برقرار کردن در استفاده از زبان بدن است اولین موردی است که باید به آن در مذاکرات توجه کرد. بطور مثال، تحقیقات نشان می دهد که …