احساس عدم ارزشمند بودن

با احساس عدم ارزشمند بودن در کار چه باید کرد؟ با احساس عدم ارزشمند بودن در کار چه باید کرد؟با ما همراه بمانید: اصلاً جالب نیست برای کاری تلاش کنید و زحماتتان دیده نشود،پس، چگونه میتوانید بدون اغراق و بزرگنمایی،دستاوردهایتان را برجسته سازید؟ در خصوص این عدم قدردانی با چه …