اقدامات نابه جای روسای بد

اقدامات نابه جای روسای بد   نابه‌جا‌ترین اقداماتی که رؤسای بد انجام داده‌‌اند! در یک نظرسنجی از هر چهار کارمند، سه نفر اعلام می‌کنند که رئیسشان، بیشترین سهم ایجاد استرس را در محیط کارشان دارد. بر طبق آمار، رؤسای بد باعث می شوند که هرساله شرکت هایشان به طور مجموع …

رییس بد

رییس بد همیشه پای یک “رییس بد” در میان است! – در مقیاسی جهانی، یکی از مشکلاتی که گریبانگیر بسیاری از سازمان‌هاست، نارضایتی و بی انگیزگی کارکنان و به تبع آن عملکرد سازمانی پائین می باشد. پژوهش هایی که در سازمان های مختلف انجام شده است نیز موید همین مطلب …