تنبلی سیستمیک” یا “تنبلی گروهی”

تنبلی سیستمیک” یا “تنبلی گروهی” آزمایشات رینگلمن در سال 1913 یک مهندس کشاورزی فرانسوی به نام ” رینگلمن ” در یک آزمایش طناب کشی بین گروه های 1 تا 8 نفری دریافت که با اضافه شدن هر یک عضو به گروه؛ از میانگین انرژی نفرات برای کشیدن طناب و برنده …