اخلاق در تصمیم گیری

اخلاق در تصمیم گیری اخلاق در تصمیم گیری را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: ◊هنگام تصمیم گیری می بایست سه معیار اساسی رامورد توجه قرارداد،اولین این موارد سودمند گرایی است و در آن تصمیمات صرفا بر اساس پی آمد ها یا نتایج آن ها اتخاذ می شود. این …