ریسک و عدم قطعیت

تفاوت ریسک و عدم قطعیت متن زیر مطالبی مختصر در مورد تفاوت ریسک و عدم قطعیت را در متن زیر ارائه می کند:     قسمت اول فرض کنید دو جعبه داریم، جعبه اول حاوی صد توپ است، پنجاه تا قرمز و پنجاه تا مشکی. جعبه دوم هم صد تا …