کاهش ریسک آسیب ناشی از سقوط از ارتفاع

کاهش ریسک آسیب ناشی از سقوط از ارتفاع فعالیتی که احتمال سقوط فرد از ارتفاع حداقل 2 متری وجود دارد به عنوان فعالیت با ریسک بالا در نظر گرفته می شود و نیازمند بکارگیری روش کار است. افرادی که در ارتباط با برپا کردن و ازهم باز کردن جرثقیل های …