احتمال و ریسک

احتمال و ریسک     Risk Probability & Impact: زوایای مدیریتی ریسک به ترتیب : 1*احتمال وقوع بالا ،تاثیر کم؛لازم است احتمال وقوع انها را کم کنیم اما در صورت وقوع می توان با آنها کنار آمد. 2*احتمال وقوع کم، تاثیر کم؛اغلب می توان آنها را نادیده گرفت. 3*احتمال وقوع …