متدولوژی سازمان برای شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی

متدولوژی سازمان برای شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی متدولوژی سازمان برای شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی باید: الف) متناسب با دامنه کاربرد، ماهیت و زمانبندی تعریف گردد تا اطمینان حاصل شودکه بیشتر پیشگیرانه عمل می نماید تا واکنشی ب) شناسایی، اولویت بندی و مستند سازی ریسک ها و بکارگیری کنترل …