ریسک ها و فرصت ها ایزو 27001

اقدامات جهت پرداختن به ریسک ها و فرصت ها در هنگام طرح ریزی، سازمان باید با توجه به طرفهای ذینفع و الزامات آنها، ریسک ها و فرصت ها را با در نظر گرفتن مواردی چون اطمینان از رسیدن به اهداف تعیین شده، کاهش اثرات نامطلوب و دستیابی به بهبود مستمر …