ده نکته از کتاب اثر مرکب

ده نکته از کتاب اثر مرکب       ۱– سکه جادویی یک ریالی اثر مرکب اصل به دست آوردن پاداش های بزرگ از طریق مجموعه ای از انتخاب های کوچک و هوشمندانه است یعنی شما با قدم هایی کوچک که خیلی به چشم نمی آیند،به نتایج بزرگی دست پیدا …