پیرسالاری Elderocracy

پیرسالاری Elderocracy پیرسالاری Elderocracy مبحثی مهم می باشد که می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: ◊در دنیای علوم انسانی برای انتقال معناها و پیام‌ها می‌توان به‌سادگی مفهوم سازی کرد،مفاهیم عمدتاً برای رفتارها، کنش‌ها، انتخاب‌ها،علائق و رویه‌هایی که جدید هستند ولی مرتباً تکرار می‌گردند ساخته می‌شوند. مفهوم‌سازی ◊شاید یکی از …